ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. Rituelenatelier: Het Rituelenatelier, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61097705.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met het Rituelenatelier heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand als bedoeld in het volgende lid, dan wel een andere tussen het Rituelenatelier en de koper tot stand gekomen overeenkomst.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de het Rituelenatelier en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van het Rituelenatelier en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand.
 6. Website: de website van het Rituelenatelier waarop de overeenkomst op afstand tot stand wordt gebracht: rituelenatelier.nl.
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door het Rituelenatelier aan de koper of aan een door te koper aangewezen derde te leveren zaken, zoals volgens specificatie van de koper door het Rituelenatelier vervaardigde ritueelboxen of persoonlijke ceremonies.
 8. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst op afstand binnen veertien dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 2.|  IDENTITEIT VAN HET RITUELENATELIER

Rituelenatelier Hoveniersdreef 410 7328 KK Apeldoorn

Telefoonnummer: +31 (0) 6 55 12 79 28 e-mailadres: info@rituelenatelier.nl KvK-nummer: 61097705 Btw-identificatienummer: NL154841912B01

ARTIKEL 3. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het Rituelenatelier en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de consument beschikbaar gesteld zodat de consument deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 4. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van het Rituelenatelier dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. Ten aanzien van het aanbod van producten op de website weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Overeenkomsten die middels de website worden gesloten komen tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door het Rituelenatelier per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door het Rituelenatelier per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door het Rituelenatelier is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

ARTIKEL 5. |  UITVOERING EN LEVERING

 1. Tenzij nadrukkelijk overeengekomen is dat de levering op locatie van het Rituelenatelier plaatsvindt, geschiedt de levering van de producten op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Het Rituelenatelier neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling. Indien het product of de levering daarvan wordt voorzien van een volgens specificatie van de koper vervaardigde “wens”, staat de koper ervoor in dat hij de specificaties juist, volledig en volgens de door het Rituelenatelier verstrekte instructies aanlevert. De koper maakt geen aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie of kwijtschelding van de verschuldigde prijs indien het Rituelenatelier is uitgegaan van door de koper onjuist of onvolledige verstrekte gegevens.
 3. Het Rituelenatelier is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. Het Rituelenatelier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van het Rituelenatelier treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 5. Het verzuim van het Rituelenatelier treedt zonder ingebrekestelling in wanneer zij:
 • heeft geweigerd de producten te leveren;
 • aflevering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen;
 • de koper aan het Rituelenatelier vóór het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld dat aflevering vóór of op een bepaalde datum essentieel is.
 1. Vanaf het moment dat het verzuim van het Rituelenatelier intreedt, is de koper gerechtigd de overeenkomst op afstand middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de koper daartoe overgaat, vergoedt het Rituelenatelier zo spoedig mogelijk alle eventuele van de koper ontvangen betalingen, zonder gehouden te zijn tot verdergaande schadeloosstelling of compensatie.
 2. Het Rituelenatelier behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten rust niet langer bij het Rituelenatelier vanaf het moment dat de producten door de koper of een door hem aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.
 4. Indien de koper de producten invoert in een land buiten de EU, geschiedt dit voor eigen rekening en risico van de koper. Het Rituelenatelier kan in die gevallen niet garanderen dat de producten onbeschadigd door de koper in ontvangst kunnen worden genomen, wat in een voorkomend geval niet als tekortkoming van het Rituelenatelier kan worden aangemerkt.

ARTIKEL 6. |  OVERMACHT

 1. Het Rituelenatelier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat het Rituelenatelier door een tekortkoming van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van het Rituelenatelier opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, doet het Rituelenatelier daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 7. |  RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of andere door het Rituelenatelier aangewezen wijze een verzoek in te dienen. Zo spoedig mogelijk nadat het Rituelenatelier in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal het Rituelenatelier de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 3. Indien de consument het recht van ontbinding toekomt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het recht van ontbinding vervalt in elk geval indien en voor zover de directe verpakkingen van de ritueelbox zijn geopend.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan het Rituelenatelier retourneren.
 5. Indien het product, onverminderd het bepaalde in dit en het volgende artikel, onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, is het Rituelenatelier gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand, conform het bepaalde in lid 2, door het Rituelenatelier is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. Het Rituelenatelier zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door het Rituelenatelier zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 8. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

 1. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 • een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Daaronder is in elk geval begrepen een in opdracht ontwikkelde ritueelbox op maat.
 1. een overeenkomst op afstand waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 9. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt, behoudens het bepaalde in het volgende lid, de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzendkosten.
 2. Het Rituelenatelier kan niet garanderen dat de koper wel of geen douanekosten of invoerrechten dient te betalen. Eventuele douane- of invoerrechten worden in rekening gebracht wanneer de bestelling in het land van bestemming is ontvangen. De kosten dienen te worden betaald door de ontvanger van de producten.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór levering van de producten en in geval van een overeenkomst op afstand, bij het plaatsen van de bestelling. De koper kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
 4. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van het Rituelenatelier te worden gesteld.
 5. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt het Rituelenatelier zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin is de consument in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het intreden van het verzuim geldende wettelijke rente verschuldigd.
 7. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. |  KLACHTEN IN HET KADER VAN DE OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij het Rituelenatelier.
 2. Bij het Rituelenatelier ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 11. |  CONFORMITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het Rituelenatelier staat er voor in dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. In geval van levering van gebrekkige producten dient de koper daarvan binnen 7 dagen nadat hij van het gebrek op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte kon te zijn, mededeling te doen aan het Rituelenatelier. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor het Rituelenatelier op grond van die tekortkoming geen enkele verplichting voort. Het bepaalde in de vorige zinnen laat de wettelijke rechten die de consument op grond van de overeenkomst jegens het Rituelenatelier kan doen gelden, onverlet.
 3. Het Rituelenatelier is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 4. Het Rituelenatelier draagt geen aansprakelijkheid voor schade van de koper of derden ontstaan door het gebruik van de producten in strijd met de redelijke eisen van zorgvuldigheid en/of de door het Rituelenatelier verstrekte instructies of gebruiksvoorschriften.
 5. Het Rituelenatelier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van het Rituelenatelier bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het Rituelenatelier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan het Rituelenatelier toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • In het geval van een consumentenkoop strekt de beperking uit dit lid niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens het Rituelenatelier één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product vervalt indien niet binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij het Rituelenatelier is gereclameerd.
 2. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van het Rituelenatelier en voor zover een dwingende wetsbepaling daaraan niet in de weg staat, zal de koper het Rituelenatelier vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de door of namens het Rituelenatelier geleverde producten.

ARTIKEL 12. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en het Rituelenatelier voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van het Rituelenatelier aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.